Blix Solutions

Standardvilkår for Blix Solutions tjeneste i Hvaler Bredbånd

Vilkår for leveranse av Internett tjeneste fra Blix Solutions i åpne nett

1 Generelt

Følgende vilkår gjelder for leveranse av Internett i åpne nett. Netteier drifter et åpent nett som leverer tjenesten fra utvekslingspunkt til sluttbruker. Blix Solutions heretter “Tjenesteleverandør” leverer Internett i dette åpne nettet. Kunde er bruker som har et kundeforhold med Tjenesteleverandør og/ eller Netteier.

2 Det som leveres

Tjenesteleverandør leverer en Internett- tjenenste over Netteiers nett til Kunde.

3 Angrerett

Ved kjøp av tjenester utenfor fast utsalgssted, som Internett eller telefonsalg, har Kunde angrerett jfr. lov om angrerett av 21.12.2000 nr 105.

4 Bestilling

Kunde melder interesse ved bestilling av tjeneste med Tjenesteleverandør på landingsside. Adressen til landingssiden er tilgjengelig på Netteiers nettside. Tjenesteleverandør vil ta kontakt med Kunde for å få de siste opplysningene (herunder fødselsnummer for kredittsjekk), her vil også endelig valg av tjeneste foretas.

5 Vederlag og betaling

Gjeldene pris for for tjenester er oppgitt på Tjenesteleverandørens landingsside. Prisendring kan varsles kunde med 1 måneders varsel. Tjenesteleverandør sender faktura til Kunde kvartalsvis på forskudd. Tjenesteleverandøren står fritt til å benytte factoring el.l. tredjepart for innkreving av betaling.

6 Binding

Tjenesten har en binding på minst 12 måneder, ved mindre annet er avtalt f.eks. ved kampanje.

7 Oppsigelse

Tjenesten kan sies opp fra påfølgende måned med minst 1 måneders oppsigelsestid, etter endt bindingstid. Ved flytting plikter ikke Tjenesteleverandør å levere tjeneste på ny adresse. Flytting endrer ikke regler for oppsigelse. Leverandøren kan uten samtykke overdra Avtalen til en annen part.

8 Levering

Tjenesten leveres over Netteiers nett.

9 SLA – oppetidsgaranti

Tjenesten leveres uten oppetidsgaranti.

10 Support og feilretting

Kunde tilbys support fra Tjenesteleverandør på telefonnummer +47 21 55 56 66, ved eventuell feil på tjenesten. Det er ikke mulig å yte support på Kundens utstyr fra Tjenesteleverandør og slik brukerstøtte er ikke inkludert i tjenesten.

11 Kundens plikter

Kunden skal til enhver tid holde Tjenesteleverandør oppdatert med riktige opplysninger for at Tjenesteleverandør skal kunne overholde sine forpliktelser. Herunder til enhver tid holde Tjenesteleverandør oppdatert med kundedetaljer for fakturering.

12 Levererandørens plikter

Leverandøren plikter å levere en fungerende tjeneste for kunden.

Tekniske spesifikasjoner

Tjenesten som leveres er Internett tilgang etter bestilt kapasitet. Tjenesteleverandør kan endre innhold i tjenesten ved behov. Vesentlige endringer skal varsles med minst 1 måneders varsel.

13 Abbonementsopplysninger

Tjenesteleverandør vil dele abbonementsoppylsninger med Netteier, herunder fullt navn, tjenesteadresse, faktureringsadresse, fødselsnummer og tjeneste. I tillegg vil fødselsesnummer bli delt med tredjepart i forbindelse med kredittsjekk.

14 Mislighold

Forsinket betaling er å anse som mislighold av Avtalen.

Ved forsinket betaling har Tjenesteleveranødren rett til å kreve forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven. Dersom en part påberoper seg at den annen part har misligholdt Avtalen, skal parten som påberoper seg misligholdet reklamere skriftlig over forholdet. Reklamasjonen skal meddeles den annen part uten ugrunnet opphold etter at misligholdet ble eller burde ha blitt oppdaget.

Leverandøren har ikke under noen omstendighet ansvar for direkte tap, indirekte tap eller følgetap som Kunden pådras som følge av et mislighold eller vesentlig mislighold av tjenesten. Denne begrensningen gjelder ikke ved grov uaktsomhet eller forsett.

Tjenesteleverandørens erstatningsansvar er under enhver omstendighet samlet begrenset oppad til kr 20 000,-. Leverandøren har under ingen omstendighet ansvar for tap eller kostnader som Kundens kunder pådras som følge av at Avtalen misligholdes eller vesentlig misligholdes.

Betalingsmislighold som varer over 30 dager er vesentlig mislighold.

Dersom partene utøver tilbakeholdsrett, skal verdien av det som tilbakeholdes alltid stå i forhold til verdien av misligholdet.

15 AUP – Acceptable Usage Policy

Ved bruk av tjenesten gjelder Norsk lov, i tillegg er ikke følgende typer av bruk godtatt.

* Spredning av “søppelpost” (spam) eller annen markedsføringsmateriale til andre som ikke har bedt om slik e-post eller meldinger.

* Uautoriserte nettverkspenestrasjonstester “Hacking aktivteter”

* Utførelse av (Distribuerte) tjenestenektangrep. “Nettverksforstyrelser”

Det er leverandørens rett å identifisere, og om nødvendig stenge, innføre restriksjoner og/ eller gå til oppsigelse av avtalen uten videre forpliktelser og leverandørene skal holdes helt fri alle eventuelle erstatningsansvar, ved brudd av noe av det overnevnte.

16 Tvister

Tvister skal løses ved alminnelige forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem skal sakes opp til domstolene for behandling. Oslo tingrett velges som verneting.

17 Oppdatering av vilkår

Vilkår kan endres og oppdaterte vilkår vil ligge på Tjenesteleverandørs nettside. Små endringer av vilkår vil ikke bli varslet. Vesentlige endringer i vilkår vil bli endret med 1 måneders varsel.

Vilkår 2023 version 1.5 (c) Blix Solutions AS